Suliya and Aja, 2017.
 Tahiry [NAKID Magazine], 2016.
 Kamilla, 2016.
 Deborah, 2016.
 Safara, 2017.
 Aleta [35mm], 2017.
 Ana, 2016.
 Camélia [Behno], 2015.   
 Kalah and Aja [Thistle & Spire], 2016.
 Kim, 2017.
 Ari, 2017.
 Sahara, 2015.
 Yvonne [35mm], 2015.
 Suliya, 2017.
 Kalah, 2016.
 Anahit (Documentation of  A Living Image  performance), 2015.
 Paulina, 2015.
 Safara, 2013.
 Apneet, 2016.
 Deborah, 2016.
 Elena, 2015.
 Cynthia, 2016.
 Tahiry, 2017.
 Melissa, 2016.
 Melissa, 2016.
prev / next